MERIDIJANPROJEKT
Geodezija

PREGLED VRSTA GEODETSKIH RADOVA

  • Izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta
  • Izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta
  • Izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i održavanja katastra vodova
  • Geodetsko snimanje faktičkog stanja na terenu i izrada svih vrsta i razmera,situacionih planova za potrebe projektovanja i izrade urbanističko-tehničke dokumentacije u analognom i digitalnom obliku
  • Izradu geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekt
  • kao i izvođenje svih vrsta geodetskih radova za posebne potrebe, koji nisu obuhvaćeni prethodnom sistematizacijom